Ondernemingsraad (OR) en pensioenen

 • Ken uw pensioensysteem;
 • De laatste doorgevoerde wijzigingen;
 • Wijziging Wet op de Ondernemingsraad (WOR) ten aanzien van pensioenen.

Cursus voor OR-leden bij organisaties met een verzekerde regeling of een Ondernemingspensioenfonds (OPF).

Pensioenen zijn actueel; langer werken, vergrijzing en ontgroening, toekomstige betaalbaarheid van pensioenen, etc.. Het besluit om de AOW-leeftijd de verhogen heeft gevolgen voor alle pensioenregelingen. En na een eerste versobering per 1 januari 2014 is per 1 januari 2015 de fiscale regelgeving met betrekking tot de maximale pensioenopbouw nogmaals ingeperkt. Ook is het loon waarover fiscaal vriendelijk pensioen mag worden opgebouwd gemaximeerd op maximaal € 100.000,-. Deze ontwikkelingen hebben consequenties voor werkgevers en werknemers.

Positie OR

Van OR- en kaderleden wordt verwacht dat zij inhoudelijke basiskennis hebben op allerlei terreinen, onder andere genoemd in de WOR. Eén van die onderwerpen is pensioenen: een belangrijke arbeidsvoorwaarde. De rol die de OR kan spelen op het gebied van pensioenen is sterk afhankelijk van de wijze waarop het pensioen is geregeld en de uitvoering is georganiseerd. De OR heeft instemmingsrecht bij verandering van (de) collectieve pensioenregeling, die is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Daarnaast kan de OR veelal invloed uitoefenen bij een Ondernemingspensioenfonds. Per 1 oktober 2016 is het instemmingsrecht van de OR over pensioenen verder uitgebreid. Het instemmingsrecht gaat nu ook over voorgenomen besluiten van de werkgever over onderwerpen als hoogte van de opbouwpercentages en de franchise, pensioenleeftijd, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen, systematiek voor premievaststelling, maatstaven en voorwaarden waaronder toeslag wordt verleend.
Heeft u voldoende kennis van de kosten en de samenstelling van pensioenen en de mogelijkheid om invloed uit te oefenen? Het gaat om veel geld van werkgever en werknemers, dus oriënteer u tijdig!

Programma training

Op deze dag van SBI Formaat staan drie onderwerpen centraal:

 • Uw eigen pensioenssysteem. Basisprincipes worden behandeld. Er worden praktische voorbeelden gegeven en u kunt vragen stellen over uw eigen pensioenregeling.
 • De belangrijkste doorgevoerde veranderingen rondom pensioenen en de eisen die worden gesteld aan nieuwe pensioenregelingen.
 • Rechten van de OR. U krijgt een beschrijving van het instemmingsrecht van de OR bij pensioenen en praktische tips/aanbevelingen hoe de OR in de praktijk het beste kan omgaan met zijn rechten. Een goede betrokkenheid van de OR kan leiden tot betere besluiten over pensioenregelingen. Dat is in het belang van zowel de werknemers als de werkgever.

Extra aandachtspunten
Wat gebeurt er met de vrijvallende pensioenpremies die de werkgever niet meer afdraagt door de verlaging van de pensioenopbouw? Kan dat als een arbeidsvoorwaarde worden beschouwd? En, hoe kunt u omgaan met een pensioengat tussen 65 en 67 jaar?

Programma

9:15 - 9:45

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

9:45 - 10:00

 • Kennismaking en start van de training

  Na een korte kennismaking nemen we het programma nog even door en worden eventuele actualiteiten direct ingepast.

10:00 - 12:15

 • OR en pensioenen

  Voor de OR zijn pensioenen een vast aandachtsgebied. Een aantal OR-leden zal dan ook basiskennis moeten hebben van dit onderwerp. Hoe is het Nederlandse pensioensysteem geregeld? Welke rol speelt een OR hierbij? Wanneer is artikel 27 uit de WOR van toepassing en welke invloed heeft de CAO daarop? De volgende algemene begrippen komen aan bod; AOW, ouderdomspensioen, eind- en middelloonregeling, franchise, indexatie, etc..
  Werkvorm
  Presentatie, brainstorm en groepsdiscussie.

12:15 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 15:00

 • OR en pensioenen (vervolg)

  Alle pensioenfondsen en pensioenuitvoerders op een rij. Op welke manier werken deze instanties? Welke keuzevrijheid hebben organisaties? We gaan ook in op uw individuele situatie; wat is een UPO en hoe kunt u deze lezen?           Werkvorm
  Presentatie, kennisoverdracht, groepsdiscussie.

15:00 - 16:50

 • Overige regelingen en wetgeving

  Naast het pensioensysteem bestaan een aantal regelingen die direct of indirect met het pensioensysteem te maken hebben. Hier wordt uitgebreid aandacht aan besteed. We kijken naar levensloop, spaarloon, VUT, weduwepensioen, etc..
  Werkvorm
  Presentatie, kennisoverdracht en (sub)groepsopdracht.

16:50 - 17:00

 • Afsluiting en einde van de training

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300