Vanaf de 3de persoon krijgt u 25% korting p.p.. De deelnemersbijdrage is exclusief 21% BTW.

“Wie bepaalt nu hoe het werk georganiseerd wordt en hoe de organisatie is ingericht?”

Herontdek verhoudingen in (mede)zeggenschap

Wat vast staat is dat medewerkers steeds meer zelf het werk organiseren. Zeggenschap is in beweging en daarom ook de medezeggenschap. Tijd dus voor een onderzoek naar nieuwe vormen van zeggenschap: wat zijn de grootste veranderrichtingen en drijfveren? Maar ook: hoe krijgt medezeggenschap een plek in veranderende organisaties en wat is de rol van de ondernemingsraad in die veranderingen? Wij bieden u een inspirerende dag met antwoorden op deze vragen.

Onze inspirator voor medezeggenschap Jitske Kramer

Met haar antropologische kijk op organiseren neemt Jitske Kramer, auteur van het boek 'Deep democracy; de wijsheid van de minderheid', ons mee in verschillende vormen van medezeggenschap die zich in het verleden hebben bewezen en dus ook kunnen werken in veranderende organisaties van nu. Een lezing over sabotage, autocratische besluitvorming, koningen en haaien met als uitgangspunt: hoe blijven we de wijsheid van alle medewerkers gebruiken in organisaties?

Onze inspirator voor zeggenschap Wouter Hart

De top van de organisatie vindt dat medewerkers hun ruimte niet pakken. Medewerkers kijken naar de organisatie als veroorzaker van allerlei onnodige procedures. Denken vanuit de bedoeling lijkt hier een sleutel. Hoe creëer je een cultuur van verantwoordelijkheid waarbij het eigenaarschap bij de professionals komt te liggen? Wouter Hart, auteur van het boek 'Verdraaide organisaties', geeft ons handvatten om meer vanuit de bedoeling en vanuit vertrouwen te werken.

De praktijk,  De theorie en De discussie/visie

In de middag zijn 3 sessierondes gepland aan de hand van de thema's:

 • De praktijk: Voorbeelden van vernieuwende (mede)zeggenschap. Wat kan anders en hoe doen anderen dat? Laat u inspireren!
 • De theorie: Verandervaardigheden. Wat zijn handige tips, tools en methodieken om vernieuwing vorm te geven? Trainers van SBI Formaat helpen u op weg.
 • De discussie/visie: Wat zeggen de sociale partners? Bij vernieuwen is het goed om rekening te houden met doelen van goede medezeggenschap en te leren van jarenlange inzichten. Wijze lessen van mensen met verstand van zaken.
Volop in beweging op ons Landgoed Zonheuvel

Laat u in een aantrekkelijke omgeving inspireren door het gevarieerde programma: voordrachten, debatten, dialogen, workshops over succesvolle veranderaars uit de zeggenschap en medezeggenschap, vaardigheidsworkshops en veranderworkshops. Zo kunt u binnen uw organisatie de eerste stappen zetten richting een vorm van (mede)zeggenschap die meer recht doet aan waarvoor zij bedoeld is, namelijk:

 1. Waarde toevoegen aan de besluitvorming.
 2. Bijdragen aan de verbinding in de organisatie.
 3. Kunnen acteren als een onafhankelijke orgaan.

Bekijk hier de folder van het evenement.                   Lees hier het artikel van Camiel en Coby 
                                                                                                                over de 4 trends in vernieuwing van medezeggenschap

                       

Programma

9:30 - 10:00

 • Ontvangst

10:00 - 12:30

 • Ochtenddeel

  Met keynote speakers Jitske Kramer en Wouter Hart

12:30 - 13:30

 • Lunchpauze

13:30 - 14:15

 • Sessieronde 1
  De praktijk

  Onderstaande organisaties werken mee. Klik op de naam en lees verder.

  Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR)

  “Zonder OR kan de organisatie niet vernieuwen.”, zegt bestuurder Joke Goedhart van HDSR . In het proces van organisatievernieuwing waarbij medewerkers vanuit hun talenten betrokken zijn bij beleid en besluiten, waar transparantie en vertrouwen kernbegrippen zijn is de dialoog met de medezeggenschap cruciaal. OR-leden en bestuurder vertellen in deze sessie wat hen drijft, wat stimuleert en ook welke dilemma’s en knelpunten langs komen.

  DSM

  DSM is meerdere malen volledig getransformeerd, van mijnbouw naar bulkchemie naar voeding, gezondheid en duurzaam leven. De organisatorische wijzigingen die daarbij horen zijn mede mogelijk (geweest) omdat binnen DSM een moderne medezeggenschap bestaat die is meegegroeid met de organisatie. Het nieuwe medezeggenschapsmodel is doorgevoerd met een projectmatige aanpak. En met succes! U hoort alles over de inhoud van het huidige model en de werkwijze - o.a. kleinere OR's, inzet van niet OR-leden, doorlopend opleidingsprogramma - maar ook over de aanpak om de groei van het bedrijf integraal door te vertalen in het denken over medezeggenschap en de nieuwe vorm te laten slagen.

  JP van de Bent Stichting

  ​Deze zorgorganisatie koos er bewust voor om niet langer te werken met een formele OR, omdat dat niet meer aansloot bij de organisatie waar dialoog, vertrouwen en eigenaarschap/eigen verantwoordelijkheid de basis is voor samenwerking. In deze sessie vertellen medewerkers alles over deze keuze en hoe de zeggenschap nu geregeld is.

  Prinsenstichting

  "Wij zijn eigenwijs” dat is het motto van de OR van Prinsenstichting. Er is veel energie en creativiteit bij deze zorgorganisatie waar door organisatieontwikkeling geen plek meer bleek te zijn voor een traditionele manier van medezeggenschap. Een nieuwe weg werd ingeslagen met onder andere de participatiecirkel, de participatie-app en de ‘eigenwijze’ dagen. Ook de workshop van deze club zal ‘Eigen-wijs’ worden vormgegeven met medezeggenschappers, teamcoaches en uiteraard de bestuurder. Iedereen doet mee!

  Zorgaccent

  Bij Zorgaccent wordt gewerkt met zelfsturende teams. Dat betekent ook voor de OR dat gekeken wordt of de medezeggenschap niet ‘zelfsturend’ zou moeten zijn, en wat betekent dat dan? Een zoektocht die een aantal jaar geleden is ingezet. Vertrouwen en dialoog kenmerkt inmiddels de medezeggenschap bij Zorgaccent. Er is veel geïnvesteerd in een goede relatie met de bestuurder en de overlegvergaderingen hebben dan ook een heel ander karakter. Geen procedures, geen agenda's...maar een flipover, waarop de gespreksonderwerpen aan het begin worden geïnventariseerd.

  Abrona

  Zelforganisatie en medezeggenschap gaan hand in hand bij Abrona. De OR stelde een paar jaar geleden een denktank in met OR-leden en medewerkers om hierover te brainstormen en organiseerde een medewerkerssymposium. Uiteindelijk heeft dit zorgvuldige traject geleid tot een OR van ‘ nu’ en nieuwe medezeggenschap. Er is draagkracht binnen de organisatie, de OR is kleiner en heeft zijn focus op participatie waarbij OR-leden een rol hebben van coach en procesregisseur. In deze sessie deelt Abrona dilemma’s rond zeggenschap en medezeggenschap en participatie.

  's Heeren Loo

  Kantel het concern

  ’s Heeren Loo zorggroep is een groot zorgconcern met … medewerkers en .. locaties met .. OR-en en een COR. ’s Heeren Loo wil een omslag maken naar een andere manier van organiseren waarbij de zeggenschapsverhoudingen kantelen. Van sturing naar zelfsturing, van controle naar loslaten, van centraal naar decentraal. De wens tot verandering komt bij zowel de (C)OR als bij de bestuurder vandaan. Ellen Boonen, directeur HR, gelooft in deze verandering en ziet ook de medezeggenschap als gesprekspartner bij dit traject. In deze sessie geven Ellen en iemand van de medezeggenschap een inkijk in dit proces en de dilemma’s die dit oproept, en ook over wat helpt om te komen tot echte verandering. Geen panklare antwoorden en oplossingen. Wel invalshoeken en inspiratie om het gesprek aan te gaan over vernieuwing, ook in complexe en hiërarchische structuren.

  Luxlight

  Als je wilt dat iedereen meedoet in het bedrijf en zich eigenaar voelt van het bedrijf en jij bent de enige aandeelhouder en directeur, hoe zou je ideale organisatie er dan uitzien? Deze kans pakte Pieter Bax, hij bouwt in Westerhoven aan zijn ideale bedrijf; Luxlight. Een organisatie gestoeld op principes als strategische dialoog, een bedrijf als sociale gemeenschap, commitment, zelfsturing, co-opereren, gelijkwaardigheid, rolhelderheid…… Wat betekent in zijn ogen medezeggenschap en wat kan de huidige medezeggenschap daarvan leren?.

  WZU

14:30 - 15:15

 • Sessieronde 2
  Theorie

  We bieden onderstaande workshops aan:

  Vernieuwing van medezeggenschap op een agile manier

  In organisaties en de wereld om ons heen volgen veranderingen elkaar steeds sneller op. Het is daarom belangrijk om als organisatie wendbaar te zijn. Het agile gedachtegoed is een verzameling van waarden die de organisatie in staat stellen met continue verandering om te gaan. De agile principes passen naadloos op een verandertraject, zoals de vernieuwing van medezeggenschap. Zo’n verandering is geen geplande reis die je van a tot z kunt plannen en managen. Het is een soort trektocht die je met elkaar onderneemt, waarin je telkens kunt bijsturen. In deze workshop laat Mirjam van Dam, trainer en scrummaster je kennismaken met Agile en Scrum en krijg je inzicht hoe je de vernieuwing van medezeggenschap op een agile manier kunt aanpakken. 

  Deep Democracy

  Deep Democracy is een methode die er voor zorgt dat alle stemmen gehoord worden en waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Deep Democracy sluit daarmee naadloos aan op nieuwe vormen van medezeggenschap waarin de stem van medewerkers steeds belangrijker wordt. In deze workshop nemen Gerlanda Dirksen en Ellen Leijdekkers, gecertificeerde Deep Democracy facilitators (level 4), u mee in het gedachtegoed van Deep Democracy met een paar aansprekende methodieken zoals de ‘check in’ en het ‘gesprek op voeten’.

  Vernieuwing WOR proof

  Heb je net een goed idee bedacht hoe de medezeggenschap beter kan, roepen je collega OR leden met de WOR in de hand: dat mag niet van de WOR! Een excuus om niet te veranderen, onwetendheid of waarheid? In deze workshop leer je de WOR opnieuw lezen in het zicht van vernieuwing.  Je leert de zin en onzin te scheiden en los te komen van stigma’s en aannames die onnodig in de weg zitten om het anders te doen. Ook is er aandacht voor het vastleggen van de vernieuwing. Hoe ga je de  gedragscodes, reglementen convenanten / ondernemingsovereenkomsten zo inrichten dat ze eigentijdse medezeggenschap ondersteunen? Paul Flentge, trainer/adviseur en WOR kenner gaat met jullie op zoek naar de stigma’s en hoe je werkwijzes kan vastleggen die passen bij een eigentijdse OR.

  De OR gaat digitaal: nieuwe technieken voor achterbancommunicatie

  Plakt u als OR nog steeds de notulen op het prikbord? Organiseren jullie regelmatig medewerkersbijeenkomsten waar niemand op komt dagen? Stoppen jullie veel tijd in een nieuwsbrief die nauwelijks iemand leest? Dan wordt het wellicht tijd om het contact met de achterban te moderniseren. Nieuwe technologieën maken het veel makkelijker om in korte tijd met grote of specifieke groepen collega’s contact te hebben over onderwerpen die er voor de OR toe doen. Met flitsende presentaties trekt u de aandacht of maakt u kort en ‘to the point’ duidelijk wat er speelt en waar de OR voor staat. - Femke Steendam, trainer SBI Formaat.

  Formele medezeggenschap en directe participatie: een spannende combinatie

  U wilt investeren in directe participatie van medewerkers. Wat betekent dit voor de formele medezeggenschap? Welke rol is weggelegd voor de OR als medewerkers direct worden betrokken? In deze workshop zetten we het verschil tussen medezeggenschap en participatie helder uiteen. We bespreken de verschuiving van formele medezeggenschap naar directe participatie. De kansen maar ook de valkuilen. Camiel Schols is trainer van vele medezeggenschapsorganen, experimenteel en traditioneel. Hij plaatst medezeggenschap en participatie in een helder kader. Diverse vormen en middelen voor het betrekken van medewerkers passeren de revue. En we bekijken ze kritisch in het licht van de bedoeling van medezeggenschap.

15:30 - 16:15

 • Sessieronde 3
  De discussie/visie

  Onderstaande organisaties werken mee aan de workshops:

  Vernieuwing in de Gouden Driehoek

  Er wordt veel gesproken over een ‘gouden driehoek’ tussen OR, bestuurder en toezichthouders. In het kader van kantelen MZ en min of meer terugtredende OR is aandacht voor strategie en de relatie met de RvC/RvT extra van belang. Ook hier is dringend behoefte aan vernieuwing. Want op welke wijze geef je vorm aan de ‘Gouden Driehoek’ als de zeggenschap en de medezeggenschap ingrijpend anders worden ingericht. De adviseurs van de werkgroep Governance van SBI Formaat gaan in op het zorgdragen van een goede inhoudelijke inbreng in het strategisch debat zowel binnen als buiten de bekende kaders.

  SNPI - Echte medezeggenschap = iedereen aandeelhouder>

  Pascale Nieuwland-Jansen van SNPI, Stichting Nederlandse Participatie instituut, gaat in op mogelijkheden voor ultieme medezeggenschap: financiële participatie door middel van aandeelhouderschap. Financiële participatie in zuivere vorm is alleen mogelijk bij vennootschappen maar ook interessant voor publieke en maatschappelijke organisaties om hiervan te leren wat het effect is van eigenaarschap op betrokkenheid en ondernemerschap van werknemers. De uitdaging is om medewerkersparticipatie zo in te richten dat medewerkers ook echt eigenaarschap ervaren.

  NCD - Van Zeggenschap naar Zeggenkracht

  Nieuwe vormen van zeggenschap en medezeggenschap vragen om andere vormen van leiderschap. Positief leiderschap, waarbij (mede)zeggenschap intrinsiek meerwaarde heeft. Het gedrag en houding van leiders maakt het verschil. Wat is de X-factor van de onderneming/ ondernemer voor succesvolle vernieuwing van zeggenschap? Een schokkende sessie die je ongetwijfeld tot nadenken zet over de essentie van zeggenschap en medezeggenschap.
  - Gerard van Vliet, directeur NCD, maar vooral Omleider

  Onderzoek naar de pilots

  In opdracht van Instituut Gak vindt op dit moment een landelijk onderzoek plaats naar vernieuwende medezeggenschap. Onderzoekers Simone van Houten (Basis en Beleid)  en Frank Tros (AIAS) doen veldwerk rond lopende veranderingstrajecten in medezeggenschap van bedrijven (casestudies). Zij willen graag de eerste bevindingen delen en bediscussiëren. Welke leerpunten zien we al ten aanzien van moderniseringstrajecten in de praktijk?

  De professional aan het woord

  Vakmanschap is de nieuwe medezeggenschap

  Het is tijd dat vakmanschap leidend wordt. De professional weet namelijk het beste hoe het werk te organiseren en heeft daartoe ruimte nodig. Indirecte vertegenwoordiging zoals een OR, WOR, instituties, zijn niet meer van deze tijd en zitten alleen maar in de weg. Gerrit van der Kamp, voorzitter van de meest eigenzinnige vakbond van NL, de ACP, deelt zijn prikkelende visie en inspireert tot manieren (aanklooien) om invloed uit te oefenen en te zorgen dat vakmanschap weer centraal staat. Welke medezeggenschap krijg je als je de professional centraal stelt? Hoe organiseer je met lef en moed countervailing power buiten de gebaande paden.

  De kernwaarden van de Nederlandse medezeggenschap

  Volgens Mathilde Dekker van de FNV legt individuele zeggenschap van de werknemers het af tegen de zeggenschap van de ondernemer, tenzij deze bereid is een stukje van zijn macht te delen. Anders is werknemerszeggenschap afhankelijk van de ondernemerszeggenschap. De WOR creëert gelukkig een level playing field, een gelijkwaardige positie voor de werknemers, waarin hun invloed niet afhangt van welwillendheid. Wat zijn vanuit dat perspectief volgens de FNV belangrijke randvoorwaarden bij vernieuwing van medezeggenschap?

  SER

   

16:30 - 17:00

 • Check uit

   

   

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500