PERSBERICHT 5 - SBI Formaat MonitOR 2015-2016
Thema: rechten en bevoegdheden van de OR                            

Doorn, 2 mei 2016

Bij 36% van de OR’s is onduidelijkheid over rechten en bevoegdheden
Meer dan de helft van de OR’s heeft discussie met bestuurder over zijn rol

Ondernemingsraden vinden zelf dat ze hun rechten en bevoegdheden niet optimaal benutten. Gemiddeld geven ze het cijfer 6.8 op een 10-puntsschaal.
Ondernemingsraden geven hun bestuurder een 6.4 als gevraagd wordt of deze aan zijn plichten voldoet die voortkomen uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Een van de redenen dat ondernemingsraden hun rechten en bevoegdheden niet optimaal benutten is dat bij 36% van de ondernemingsraden de rechten en bevoegdheden niet altijd duidelijk zijn. En die onduidelijkheid bestaat bijna evenveel over zowel het advies-, informatie-, initiatief- als instemmingsrecht.
Dit blijkt uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, het grootste onderzoek naar de stand van medezeggenschap in Nederland.

In 56% van de gevallen heeft de OR wel eens discussie met zijn bestuurder over de rol van de OR. Het meeste discussie is er over het adviesrecht, maar liefst 80% van de OR’s verschilt daar wel eens van mening over met zijn bestuurder.
Dat verklaart wellicht ook de 28% van de ondernemingsraden die vindt dat zij door middel van het  adviesrecht onvoldoende invloed heeft gehad op de besluitvorming.
Over het middel instemmingsrecht zijn de ondernemingsraden iets tevredener. Daar vindt 76% dat er door dit middel voldoende invloed is uitgeoefend op de besluitvorming.
48% van de ondernemingsraden geeft aan door middel van het initiatiefrecht onvoldoende invloed te hebben gehad op de besluitvorming. Dit is vooral te verklaren doordat ondernemingsraden beduidend minder van het initiatiefrecht gebruik maken dan van advies- of instemmingsrecht; maar liefst een derde van de OR’s maakte in 2015 zelfs geen enkele keer gebruik van het initiatiefrecht.
Gemiddeld geeft de OR zichzelf een 6,8 als er gevraagd wordt naar de bijdrage van de OR aan de besluitvorming in de organisatie.
Op veel vlakken kan de rol en de duidelijkheid over de rechten en bevoegdheden van de OR dus nog verbeterd worden.

Dit zijn een aantal conclusies uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, een zeer uitgebreid onderzoek naar de stand van medezeggenschap in Nederland waaraan ruim 400 ondernemingsraden hebben deelgenomen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de pers:

Hier treft u uitgebreide onderzoekgegevens aan over het thema ‘rechten en bevoegdheden van de OR' uit de SBI Formaat MonitOR.

Meer informatie over dit onderzoek?
SBI Formaat
0343 - 47 33 33
Inhoudelijke vragen:
dr John Snel 06 - 525 99 070 of john.snel@sbiformaat.nl of
drs Simone van Houten-Pilkes MMO 06 - 525 99 039 of simone.van.houten@sbiformaat.nl
Opzet van het onderzoek:
Sido Groenland 06 – 22601842 of sido.groenland@sbiformaat.nl
Marketing/publiciteit:
Luigi Mascini: 06 – 525 99 040 of luigi.mascini@sbiformaat.nl

Alle resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een boek dat wordt gepresenteerd op de ‘MZ-nacht’ die SBI Formaat op dinsdag 21 juni 2016 organiseert op Landgoed Zonheuvel.

SBI  Formaat is het trainings- en adviesbureau voor zinvolle medezeggenschap, duurzame participatie en sterke arbeidsverhoudingen. SBI Formaat is marktleider op het gebied van medezeggenschapstrainingen, doet regelmatig onderzoek naar diverse vraagstukken in bovengenoemde werkgebieden, verzorgt publicaties, congressen, actualiteitencolleges etc.
Meer informatie op www.sbiformaat.nl