Fasen

Activiteiten

Veel voorkomende documenten Rol van de OR
Oriëntatiefase

-Voorbereiden van de planontwikkeling


-Alternatieven tegen elkaar afwegen en afzetten tegen de huidige situatie

-Haalbaarheids-studie / onderzoek

-Stimuleren van een open discussie in de gehele organisatie.

-Beoordelen van de haalbaarheid van plan(ning).

-Afspreken rol OR in vervolgtraject en de formele advies- en instemmingsmomenten

Programmafase

-Vastellen van de benodigde ruimte en de gebouwindeling

-Vaststellen van de technische en bouwkundige eisen

-Voorbereiden van de ontwerpfase

-Programma van Eisen (PvE)

-Aandringen op betrokkenheid van medewerkers.

-Bevorderen van het inschakelen van (arbo)deskundigen.

-Zorgen dat bestaande interne informatie, zoals de Ri&e benut wordt.

Ontwerpfase

-Maken van een voorlopig ontwerp van gebouw, installaties e.d.

-Eventueel maken van proefopstellingen, maquettes

-Maken van een definitief ontwerp van gebouw, installaties e.d.

-Voorlopig ontwerp

-Definitief ontwerp

-Zorgen dat de uitwisseling over de nieuwbouw op concrete wijze is ingevuld.

-Bevorderen dat ervaren architecten en ontwerpers de ontwerpen uitvoeren
Aanbestedingfase -Uitwerken van de ontwerpen in gedetailleerde teksten, tekeningen en processchema's. -Bestek -Controleren of afspraken, gemaakt in de programmafase, worden nageleefd.
Uitvoeringsfase -Realiseren van de bouw -Veiligheid- en gezondheids(V&G)plan

-Afspreken dat medewerkers geïnformeerd worden.

-Wijzen op de noodzaak en verplichting van het V&G-plan

Gebruiksfase

-Inrichten van het pand.

-(Geleidelijk) in gebruik nemen van het pand.

-Verhuisplan

-Introductieplan

-Meldingssysteem van klachten.

-Stimuleren van een praktisch en haalbaar verhuis- en introductieplan

-Aandringen op de implementatie van een meldingssysteem voor klachten en/of ideeën

Evaluatiefase

-Toetsen van de doelen

-Inventariseren van knelpunten

-Opstellen van maatregelen ter verbetering.

-Verzamelde klachten

-Evaluatie-onderzoek.

-Stimuleren van een evaluatieonderzoek, bijvoorbeeld een Ri&E met bijbehorend plan van aanpak.