Jurisprudentie politiek primaat - de OR van een overheidsorgaan moet soms wijken voor het primaat van de politiek. Lees de gerechtelijke uitspraken omtrent adviesrecht en medezeggenschap van de OR van een bestuursorgaan.

 

Uitspraak: Geen beroep mogelijk bij OK na negatief advies Gemeente OR vanwege politiek primaat

Kan een Gemeente OR, wanneer het advies zonder voorbehoud is gevaagd, na het afgeven van een negatief advies bij de OK in beroep? Uitspraak: Geen beroep mogelijk bij OK na negatief advies Gemeente OR vanwege politiek primaat.

Lees meer

Uitspraak: Verzelfstandiging gemeentelijke dienst

Is een besluit tot verzelfstandiging van een gemeentelijke dienst adviesplichtig? (JAR 1997/183)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, het besluit is adviesplichtig omdat het besluit niet onder het primaat van de politiek valt. De medezeggenschapsregeling bij publiekrechtelijke lichamen moet zo nauw mogelijk aansluiten bij die van de marktsector. Het besluit van de gemeenteraad is niet gebaseerd op een voornemen dat niet ter advisering is voorgelegd aan de OR. De gemeente moet besluit intrekken. (art. 25 WOR; art. 46d onderdeel b WOR) 

Lees meer

Uitspraak: Tijdstip adviesaanvraag (3)

Kan de ondernemer volstaan met een adviesaanvraag aan de OR over een bepaald model voor de vormgeving van gemeentelijke samenwerking, nadat de betrokken gemeenten hun voorkeur voor dit model hebben uitgesproken? (ROR 1999/6)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, aan de OR moet eerder om advies worden gevraagd omdat het advies wezenlijke invloed moet kunnen uitoefenen. 

Lees meer

Uitspraak: Privatisering gemeentelijke instelling

Is het besluit tot privatisering van een gemeentelijke instelling adviesplichtig? (ROR 1997/7)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, het besluit is adviesplichtig omdat het besluit gevolgen heeft voor het personeel en in het besluit keuzes worden gemaakt op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. De gemeente moet het besluit intrekken omdat de COR geen advies is gevraagd. (art. 25 WOR; art. 26 lid 5 WOR) 

Lees meer

Uitspraak: Politiek primaat belangrijke investering

Is de aantrekking van een krediet voor renovatie van het zwembad adviesplichtig als zijnde een belangrijke investering, en / of is sprake van het primaat van de politiek? (LJN: BY5619, ARO 2012/158, JAR 2013/29)
Uitspraak Ondernemingskamer: Voor de toepassing van 46d sub b WOR dient de ondernemer concrete omstandigheden aan te tonen, waaruit blijkt dat het besluit gepaard gaat met verschuiving van politieke taken of verantwoordelijkheden en/of is ingegeven door politieke overwegingen, wat in dit geval niet is gebleken; de investering gemoeid met uitvoering van het besluit moet als belangrijk voor de onderneming in de zin van art 25 lid 1 sub h WOR worden aangemerkt.

Lees meer

Uitspraak: Politiek primaat (4)

Heeft de ondernemer terecht de OR niet om instemming gevraagd bij een wijziging van het functiewaarderingssysteem, nu er sprake is van een vastgestelde regeling door een publiekrechtelijk orgaan? (NJ 2006/536)
Uitspraak Hoge Raad: Ja, de ondernemer heeft terecht gebruik gemaakt van artikel 27 lid 3 WOR, waardoor geen instemming aan de OR behoeft te worden gevraagd wanneer overeenstemming bestaat tussen ondernemer of vakbond alsmede wanneer er een vaststelling bestaat door een publiekrechtelijk orgaan. 

Lees meer

Uitspraak: Politiek primaat (3)

Uitspraak: Politiek primaat (3)

Had de DOR om advies gevraagd moeten worden omdat het besluit gevolgen heeft voor de werkzaamheden van de in de onderneming werkzame personen? (ARO 2004/16, JAR 2004/28 & ARO 2005/81)

Lees meer

Uitspraak: Politiek primaat (2)

Heeft de OR rijksrecherche het adviesrecht bij de instelling van een coördinatiecommissie rijksrecherche? (JAR 2002 /116)
Uitspraak Hoge raad:  Nee, het voorgenomen besluit leidt wel tot personele gevolgen maar strekt in het bijzonder niet  tot regeling van die gevolgen. Naar de bedoeling van de wetgever geldt derhalve geen adviesrecht voor de OR.

Lees meer

Uitspraak: Politiek primaat (1)

Vormt het 'primaat van de politiek' een uitzondering op het adviesrecht van de OR als het besluit gevolgen heeft voor de betrokken werknemers? (JAR 1998/97)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, het besluit tot samenvoeging van ondernemingen heeft personele gevolgen en is daarom adviesplichtig ongeacht de vraag of het primaat van de politiek hier aan de orde is. (art. 25 WOR, art. 46d WOR) 

Lees meer

Uitspraak: Afwijken van OR-advies (7)

Is de gemeente verplicht de OR advies te vragen over het totale pakket aan besluiten over de privatisering en mag de OR haar aan de eerdere toezegging over het budget neutraal zijn van de verzelfstandiging houden?(JOR 2000/191)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, de gemeente kan achteraf niet aanvoeren dat de privatisering onder het politiek primaat valt en de OR mag er van uitgaan dat gegarandeerd was dat de privatisering budgettair neutraal zou verlopen.

Lees meer

Uitspraak: Adviesrecht besluit provincie (1)

Wat is het gevolg als de Provincie een ontwerpbesluit tot opheffing van vier waterschappen niet ter advisering voorlegt aan de OR van de Waterschappen maar alleen aan Provinciale Staten? (NJ 1999)
Uitspraak Ondernemingskamer: De besluitvorming van Provincie en Waterschap moet worden opgeschort want de OR moet om advies worden gevraagd. 

Lees meer

Uitspraak: Adviesrecht besluit Staat (2)

Is het besluit tot het scheppen van een nieuwe functie van inspecteur-generaal adviesplichtig of is er sprake van politiek primaat? (JAR 2000/118)
Uitspraak Ondernemingskamer: er is sprake van een besluit tot een belangrijke wijziging in de organisatie en betreft een keuze van intern-organisatorische aard. Deze keuze is niet van publierechtelijke aard en was adviesplichtig. Het besluit moet ingetrokken worden.

Lees meer

Uitspraak: Adviesaanvraag zonder voorbehoud

Valt het besluit van de ondernemer onder het politiek primaat, terwijl wel advies gevraagd is aan de OR en is het besluit kennelijk onredelijk nu het besluit niet overeenkomst met het advies van de OR? (LJN: BV7331 en ARO 2012/40)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nu de ondernemer het besluit steeds heeft behandeld als een kwestie waarop het adviesrecht van de OR zonder meer van toepassing is, kan hij niet met succes pas in deze procedure het standpunt innemen dat geen advies gevraagd had hoeven worden, echter het besluit is niet kennelijk onredelijk, gezien onder meer de steun onder de medewerkers.  

Lees meer

Uitspraak: Adviesaanvraag, geen voorbehoud

Had de OC/OR goede gronden om aan te nemen dat hem advies ex art. 25 WOR werd gevraagd over een projectvoorstel? (ROR 2001, nr.7)
Uitspraak ondernemingskamer: Ja, de ondernemer heeft geen voorbehoud gemaakt met betrekking tot het adviesplichtige karakter van het besluit en heeft daarmee bij de OR/OC het vertrouwen gewekt dat de OR/OC conform artikel 25 WOR zou kunnen adviseren.

Lees meer