Jurisprudentie personeelsopleiding en de OR inzake instemmingsrecht bij opleidingsplan, inhoud van opleidingen, individuele studieregelingen, studiefaciliteiten, opschorten van opleidingen en informatievoorziening m.b.t. de opleidingsregelingen.

Uitspraak: Voldoende informatie (3)

Is het niet verlenen van instemming door de OR aan de opstelling van de regeling studiekosten en studieverlof vanwege het ontbreken van een kosten- en batenanalyse onredelijk? (NJ 1999/815)
Uitspraak Kantonrechter Arnhem: Ja, dat is onredelijk van de OR. De OR legt ten onrechte een koppeling tussen de verplichting om informatie te verstrekken op grond van art. 31 lid 1 WOR en art. 27 WOR. Art. 31 WOR is pas aan de orde bij een opleidingsplan van de ondernemer zonder budget of met een budget dat van onvoldoende gegevens is voorzien. (art. 27 lid 1 onderdeel f WOR) 

Lees meer

Uitspraak: Opschorten opleiding

Heeft de OR instemmingsrecht bij een besluit om het personeel wegens financiële redenen geen nieuwe opleidingen te laten volgen? (niet gepubl. 8-4-1993)
Uitspraak Bedrijfscommissie voor de Welzijnssector: Ja, het besluit betekent dat het scholingsbeleid niet wordt uitgevoerd en dat is een wijziging van een regeling op het gebied van de personeelsopleiding. (art. 27 lid 1 sub f WOR; vóór maart 1998 lid 1 sub g) 

Lees meer

Uitspraak: Studiefaciliteiten

Is het onthouden van instemming door de OR aan de studiefaciliteitenregeling onredelijk? (Rechtspraak voor Medezeggenschap 2006, 11, pag.11 e.v.)
Bedrijfscommissie voor de Overheid: Nee, bij afweging van de argumenten is de conclusie dat de OR niet onredelijk handelt en maakt de werkgever de zwaarwegendheid van bedrijfsorganisatorische of bedrijfseconomische redenen niet aannemelijk. 

Lees meer

Uitspraak: Inhoud opleiding

Zijn de inhoudelijke aspecten van een concreet opleidingsonderdeel instemmingsplichtig en op welk moment had de OR de nietigheid van het besluit moeten inroepen? (ROR 1999/11)
Uitspraak Kantonrechter Utrecht: Nee, een dergelijk opleidingsonderdeel valt niet onder het instemmingsrecht. De termijn voor het inroepen van de nietigheid begint te lopen vanaf het moment dat de OR informatie kreeg over de betrokken opleiding. 

Lees meer

Uitspraak: Instemmingsrecht bij opleidingsplan

Trekt de bestuurder terecht zijn instemmingsverzoek over het opleidingsplan in en kan hij dit plan uitvoeren, omdat volgens de bestuurder het opleidingsplan niet onder het instemmingsrecht valt van de OR en hij per abuis de OR om instemming heeft gevraagd? (RvM 2012 afl. 3 blz. 11 e.v.)
Uitspraak bedrijfscommissie voor de Overheid: Nee, het opleidingsplan valt wel degelijk onder het instemmingsrecht van de OR, echter de OR heeft de mogelijkheid om een nietigheidsberoep te doen voorbij laten gaan, wat betekent dat het besluit van de bestuurder over het opleidingsplan rechtskracht heeft verkregen en dat het hem vrij staat dit plan uit te voeren.

Lees meer

Uitspraak: Individueel besluit - geen regeling

Is er sprake van een regeling op het gebied van personeelsopleiding, wanneer de bestuurder op basis van een aantal criteria studiefaciliteiten toekent aan individuele werknemers? (18-06-01 niet gepubl.)
Uitspraak Bedrijfscommissie voor de Overheid: Nee, dat de bestuurder bij de individuele verzoeken gebruik maakt van criteria leidt er op zich zelf niet toe dat sprake is van een regeling. 

Lees meer