Jurisprudentie personeelscontrole en de OR inzake instemmingsplicht OR bij inzage e-mail van werknemers en instemmingsrecht van de OR bij invoering van tijdschrijven. Lees de gerechtelijke uitspraken over de rol van de ondernemingsraad.

 

Uitspraak: Inzet Mystery Guests, toepassen cameragebruik en is COR bevoegd of OR?

Is het inzetten van een Mystery Guest instemmingsplichtig als wijziging van een beoordelingsregeling?; is ondernemer gerechtigd de regeling cameragebruik ruimer toe te passen dan met COR afgesproken en is OR wel de juiste partij om deze kwestie aan de orde te stellen? Uitspraak Kantonrechter Eindhoven: Nee, de inzet van Mystery Guests geschiedt op basis van beslissingen die incidentele situaties betreffen welke geen besluit ex art 27 lid 1 sub g WOR opleveren; de conclusie is dat de ondernemer de regeling cameratoezicht te ruim uitlegt, zodat het verzochte verbod toewijsbaar is en gesteld noch gebleken is dat het door ondernemer gevoerde beleid van een belang is dat betrekking heeft op alle of een meerderheid van de ondernemingen: de OR is daarom het juiste orgaan om ondernemer in rechte te betrekken.

Lees meer

Uitspraak: Tijdschrijven

Is de weigering van de OR om in te stemmen met het voorstel tot de invoering van tijdschrijven onredelijk? (niet gepubl. 15-12-1999)
Uitspraak Kantonrechter Utrecht: Nee, er wordt geen vervangende toestemming verleend want de ondernemer heeft de gegronde bezwaren van de OR niet overtuigend weerlegd. Het voorstel van de ondernemer is niet de enige manier om onderzoek te verrichten naar verbetering van de manier van organiseren van de onderneming. De weigering van de OR om in te stemmen is niet onredelijk. (art. 27 lid 5 WOR)

Lees meer

Uitspraak: Inzage emails werknemers

Is het voorstel van de ondernemer om anderen toegang te verschaffen tot de mailbox van werknemers die langer dan één dag afwezig zijn, instemmingsplichtig? (LJN: BX4940,  JAR 2012/229, RAR 2012/151, Prg 2012/259 en RvM 2012 afl. 10 blz. 9 e.v.)
Uitspraak Kantonrechter Amsterdam: Ja, het besluit is weliswaar niet gericht op controle op prestaties van werknemers, maar kan er wel geschikt voor zijn. En ook gaat het om alle of een groep van in de onderneming werkzame personen, zodat sprake is van een instemmingsplichtig besluit.

Lees meer