Jurisprudentie medezeggenschapstructuur inzake adviesrecht COR of OR bij sluiting, eenzijdig opheffen of wijzigen COR, gemeenschappelijke OR, groepsverbondenheid ondernemer, opname onderneming in MZ-structuur, uitstellen COR en voortbestaan van de OR.

Uitspraak: PVT’s en instelling gemeenschappelijke OR

Is het instellen van een gemeenschappelijke OR, voor drie dochter BV’s met elk een PVT, bevorderlijk voor een goede toepassing van de WOR? Uitspraak: PVT’s en instelling gemeenschappelijke OR

Lees meer

Uitspraak: Inzet Mystery Guests, toepassen cameragebruik en is COR bevoegd of OR?

Is het inzetten van een Mystery Guest instemmingsplichtig als wijziging van een beoordelingsregeling?; is ondernemer gerechtigd de regeling cameragebruik ruimer toe te passen dan met COR afgesproken en is OR wel de juiste partij om deze kwestie aan de orde te stellen? Uitspraak Kantonrechter Eindhoven: Nee, de inzet van Mystery Guests geschiedt op basis van beslissingen die incidentele situaties betreffen welke geen besluit ex art 27 lid 1 sub g WOR opleveren; de conclusie is dat de ondernemer de regeling cameratoezicht te ruim uitlegt, zodat het verzochte verbod toewijsbaar is en gesteld noch gebleken is dat het door ondernemer gevoerde beleid van een belang is dat betrekking heeft op alle of een meerderheid van de ondernemingen: de OR is daarom het juiste orgaan om ondernemer in rechte te betrekken.

Lees meer

Uitspraak: Besluit instellen GOR Rijk op juiste wijze en bevoegd genomen conform WOR.

Is het besluit tot instellen van een GOR bevoegd genomen, bevorderlijk voor de medezeggenschap en is in overeenstemming met het beginsel van een evenredige zetelverdeling een zetelverdeling vastgesteld?
Uitspraak Kantonrechter Den Haag: Het besluit is op juiste wijze en bevoegd genomen, van een zekere samenhang tussen de betrokken ondernemingen met een gemeenschappelijk belang is voldoende gebleken waarbij de instelling van een GOR bevorderlijk is voor de medezeggenschap en hoewel van een evenredige zetelverdeling uit praktisch oogpunt is afgestapt is het vertegenwoordigd zijn belangrijker dan een evenredige vertegenwoordiging.

Lees meer

Uitspraak: Adviesrecht COR of OR bij sluiting 2

Wie is bevoegd om over het voorgenomen besluit tot sluiting van de locatie te adviseren: de OR of de COR?
Uitspraak OK: Het is in dit geval de COR die bevoegd is om over het voorgenomen besluit te adviseren. Weliswaar zijn de gevolgen van dit besluit voor de medewerkers van de te sluiten locatie verstrekkender dan die voor de medewerkers van de andere locatie, maar de OK volgt de OR niet in zijn stelling dat er van een gemeenschappelijk belang onvoldoende sprake is.

Lees meer

Uitspraak: Voortbestaan OR (1)

Kan de OR blijven bestaan, omdat er nog steeds sprake is van een onderneming in de zin van de WOR, en de bestuurder de OR wil integreren met drie andere ondernemingsraden als gevolg van een nieuwe organisatiestructuur (JAR 2004/197)?
Uitspraak Kantongerecht Groningen: Nee, omdat de drie elementen die bepalen of sprake is van een “onderneming” in de zin van de WOR ontbreken, heeft de OR geen bestaansrecht meer en wijst het verzoek van de OR af (JAR 2004/197). 

Lees meer

Uitspraak: Uitstellen COR

Rechtvaardigen de voorwaarden en problemen die de ondernemer naar voren heeft gebracht, dat met het instellen van een COR moet worden gewacht en ter overbrugging volstaan kan worden met een informele vorm van centrale medezeggenschap? (2005, Nnb)
Uitspraak Bedrijfscommissie voor de Overheid: Nee, het moet mogelijk zijn om op korte termijn een GOR in te stellen en op een later moment een COR. 

Lees meer

Uitspraak: Opname onderneming in MZ-structuur

Is de opname van een onderneming waarin de ondernemer een meerderheidsdeelneming heeft van 51%, in de medezeggenschapsstructuur van de ondernemer bevorderlijk voor een goede toepassing van de WOR? (2006,Ng)
Uitspraak Kantonrechter Den Haag: Ja, daarbij speelt geen relevante rol dat het belang van 51% slechts door formele (fiscale) motieven is ingegeven, te meer nu niet van dezelfde mate van materiële zeggenschap tussen partners gebleken is. 

Lees meer

Uitspraak: Groepsverbondenheid ondernemer

Heeft het Hof juist geoordeeld dat de ondernemer ondanks de 51% aandelen, geen overwegende zeggenschap heeft en de betrokken onderneming niet vertegenwoordigd hoeft te worden in de COR? (NJ 2008/167, JOR 2008/94, JAR 2008/112, vervolg van Ktr ’s-Gravenhage 5 januari 2006 Ng en Hof ’s-Gravenhage 28 november 2006 JOR 2007/8 en ROR 2007/10)
Uitspraak Hoge Raad: Ja, gelet op de statuten heeft de ondernemer geen overwegende zeggenschap en kan er daarom niet gesproken worden van groepsverbondenheid, waardoor ondernemer niet gehouden is de betrokken onderneming op de te nemen in de medezeggenschapsstructuur.

Lees meer

Uitspraak: Gemeenschappelijke OR (2)

Is de instelling van een Gemeenschappelijke OR binnen een samenstel van ondernemingen bevorderlijk voor een goede toepassing van de WOR of OR'en en een COR?
Uitspraak Kantonrechter: de reeds gekozen medezeggenschapsstructuur van een Gemeenschappelijke OR met commissies voldoet en past bij het gevoerde beleid van de onderneming.

Lees meer

Uitspraak: Gemeenschappelijke OR (1)

Kan de Secretaris-Generaal van het Ministerie O.C & W eenzijdig de medezeggenschapsstructuur veranderen nadat met de centrales voor overheidspersoneel over deze structuur afspraken zijn gemaakt maar zonder de betrokken OR-en hierin te kennen? (ROR 1990/30)
Uitspraak President Rechtbank Den Haag: Nee, de medezeggenschapsstructuur binnen het departement kan niet eenzijdig worden gewijzigd. De beslissing mag niet worden uitgevoerd. De procedure van artikel 36 WOR moet worden gevolgd omdat er geen overeenstemming is bereikt met de betrokken OR-en. (art. 33 WOR, art. 36 WOR) 

Lees meer

Uitspraak: Eenzijdig wijzigen (5)

Kan de Secretaris-Generaal van het Ministerie O.C & W eenzijdig de medezeggenschapsstructuur veranderen nadat met de centrales voor overheidspersoneel over deze structuur afspraken zijn gemaakt maar zonder de betrokken OR-en hierin te kennen? (ROR 1990/30)
Uitspraak President Rechtbank Den Haag: Nee, de medezeggenschapsstructuur binnen het departement kan niet eenzijdig worden gewijzigd. De beslissing mag niet worden uitgevoerd. De procedure van artikel 36 WOR moet worden gevolgd omdat er geen overeenstemming is bereikt met de betrokken OR-en. (art. 33 WOR, art. 36 WOR) 

Lees meer

Uitspraak: Eenzijdig opheffen COR

Mag een besluit tot opheffing van de COR eenzijdig door de Raad van Bestuur worden genomen? (12-11-2001 niet gepubl.)
Uitspraak President Rechtbank Utrecht: Nee, het COR-reglement moet aangemerkt worden als een ondernemingsovereenkomst, waarbij aan de Raad van Bestuur niet de bevoegdheid toekomt eenzijdig tot opheffing te besluiten. 

Lees meer

Uitspraak: Adviesrecht COR of OR bij sluiting

Heeft ook de OR adviesrecht over het besluit tot sluiting van de eigen onderneming als de COR al adviesrecht heeft? (ROR 1995/23)
Uitspraak: Nee, de COR is op grond van de WOR exclusief bevoegd om advies uit te brengen omdat de sluiting een aangelegenheid is van gemeenschappelijk belang. 

Lees meer