Jurisprudentie over de rol van OR bij aanbestedingen, beëindiging van activiteiten, huren van verdiepingen, ontbreken van sociaal akkoord, slechtere arbeidsvoorwaarden en besluiten zonder OR-advies. Lees de gerechtelijke uitspraken.

Uitspraak: Mede-ondernemerschap te laat ingeroepen

Kan het beroep op mede-ondernemerschap slagen? En heeft de ondernemer in redelijkheid tot zijn besluit kunnen komen?
Uitspraak Ondernemingskamer: De OR heeft zich te laat op het standpunt gesteld dat KLM als mede-ondernemer in de onderneming van Martinair is aan te merken; de OR heeft niet aannemelijk gemaakt dat ondernemer in zijn informatieverplichtingen is tekort geschoten; de alternatieven van de OR zijn voldoende betrokken bij de afweging bij de besluitvorming; de OR heeft niet aannemelijk gemaakt dat ondernemer zich heeft gebaseerd op onredelijke uitgangspunten over de relevante marktfactoren; OK concludeert wel dat de personele gevolgen en de financiële onderbouwing onvoldoende is gemotiveerd en het besluit in zoverre kennelijk onredelijk is, echter dat het belang van ondernemer bij een snelle implementatie van het besluit zwaarder weegt dan het belang van de OR en het personeel.

Lees meer

Uitspraak: Statuten satellietstichting

Moet de OR van een vereniging om advies worden gevraagd over een besluit tot statutenwijziging van een satellietstichting? (JAR 1993/61)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, het gaat om een besluit tot een belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van de onderneming. De vereniging en de satellietstichtingen zijn voor de toepassing van de WOR één onderneming. Het besluit kan daarom niet worden genomen zonder advies van de OR. (art. 25 lid 1 WOR) 

Lees meer

Uitspraak: Wijzigen publiekrechtelijke taak

Moet de OR advies kunnen uitbrengen bij de overdracht van publiekrechtelijke taken en het definitief detacheren van medewerkers? (ROR 1994/4)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, want het besluit tot invoering van de geïntegreerde gevalsbehandeling van arbeidsongeschikten betreft de uitvoering van een publiekrechtelijke taak. Het besluit tot overgang van het personeel is wel adviesplichtig. Dat besluit is kennelijk onredelijk want de OR is geen overzicht verstrekt van de gevolgen van het besluit voor het personeel. (art. 25 lid 3 WOR, art. 23 lid 2 WOR, art 26 lid 5 WOR) 

Lees meer

Uitspraak: Verworven rechten adviesrecht

Heeft de ondernemer in redelijkheid tot zijn besluit tot inkrimping kunnen komen, nu de OR, in tegenstelling tot een vorige inkrimping, niet om advies is gevraagd? (JAR 2006/133)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, er is geen sprake van een belangrijk besluit conform artikel 25, lid 1d WOR. De vergelijking met een vergelijkbare adviesaanvraag is niet relevant. 

Lees meer

Uitspraak: Verlies arbeidsplaatsen (2)

Is een besluit door het Europese management tot uitbreiding van de productie in Brno Tsjechië toe te rekenen aan de ondernemer? (ARO 2008/36)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, het besluit is genomen door het Europese management en niet aannemelijk is geworden dat het besluit rechtstreeks ingrijpt dan wel doorwerkt in de onderneming, en komt de grond voor toerekening van het besluit aan de ondernemer te ontvallen.

Lees meer

Uitspraak: Uitbreiding productie in buitenland

Is een besluit door het Europese management tot uitbreiding van de productie in Brno Tsjechië toe te rekenen aan de ondernemer? (ARO 2008/36)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, het besluit is genomen door het Europese management en niet aannemelijk is geworden dat het besluit rechtstreeks ingrijpt dan wel doorwerkt in de onderneming, en komt de grond voor toerekening van het besluit aan de ondernemer te ontvallen.

Lees meer

Uitspraak: Slechtere arbeidsvoorwaarden

Is het besluit van een waterbedrijf tot het oprichten van een vennootschap die commerciële activiteiten gaat ontplooien op een aanverwant terrein kennelijk onredelijk als voor de externe aan te trekken werknemers slechtere arbeidsvoorwaarden gaan gelden dan voor de eigen werknemer? (ROR 2002/21)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, bedrijfseconomische redenen maken het redelijk dat de ondernemer enige flexibiliteit in zijn arbeidsvoorwaarden wil leggen. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar een eigen arbeidsvoorwaardenbeleid.

Lees meer

Uitspraak: Ontbreken Sociaal Akkoord

Is het reorganisatiebesluit van de werkgever kennelijk onredelijk, nu de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuw Sociaal Akkoord nog bezig zijn en de gevolgen voor het personeel nog niet duidelijk? En nu de gemeente heeft besloten op basis van essentiële nieuwe informatie waarover in de adviesaanvraag geen melding wordt gemaakt? (LJN: BV7221 en ARO 2012/42)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de bezwaren van de OR zijn van onvoldoende gewicht om te kunnen oordelen dat de gemeente niet in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. En de OR heeft niet gesteld dat hij anders zou hebben geadviseerd als de nieuwe informatie wel onderdeel van de adviesaanvraag zou zijn geweest.  

Lees meer

Uitspraak: Uitwerking personele maatregelen

Is het besluit van de provincie kennelijk onredelijk vanwege een gebrekkige uitwerking van de personele maatregelen dan wel ontbrekende motivering daarvan? (ARO 2005/74, JAR 2005/131)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, in het stadium van ontwerpen en vaststellen van de inrichtingsplannen en gezien de verklaring dat nog nader uit te werken onderdelen ter advisering aan de OR zullen worden voorgelegd, heeft de provincie in redelijkheid tot haar besluit kunnen komen. 

Lees meer

Uitspraak: Motivatie besluit (16)

Is het besluit tot reductie van 46 fte in de basiszorg kennelijk onredelijk, nu aan de OR onvoldoende gegevens zijn verstrekt? (ROR 2002/22)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, een besluit tot een belangrijke aantasting van de basiszorg kan alleen dan aanvaardbaar zijn, indien aan de OR voldoende gegevens zijn verschaft om de noodzaak van een dergelijke beslissing te kunnen beoordelen. 

Lees meer

Uitspraak: Huren verdiepingen

Neemt de ondernemer een kennelijk onredelijk besluit nu hij in plaats van zeven verdiepingen maar vier verdiepingen huurt voor een regiokantoor? (ARO 2005/136, JAR 2005/219)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, er is geen sprake van een wijziging van de plaats, noch van een duurzame samenwerking. De OR heeft daarnaast niet aan kunnen tonen dat er sprake is van een belangrijke inkrimping van werkzaamheden of tot een wijziging in de organisatie.

Lees meer

Uitspraak: Besluit zonder OR-advies

Moet de ondernemer een kennelijk onredelijk besluit intrekken als dat schade kan toebrengen aan de goede naam van de onderneming in de markt? (JAR 1999/194)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de mogelijke schade aan de goede naam van de onderneming is ook niet in het belang van de werknemers en de OR. Ook is van belang dat de ondernemer het gelijk van de OR heeft erkend. 

Lees meer

Uitspraak: Beeindiging van activiteiten

Is het besluit tot (gedeeltelijke) beëindiging en overdracht van activiteiten van twee afdelingen kennelijk onredelijk? (JAR 2006/225 en ARO 2006/141)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, het advies van de OR heeft van wezenlijke invloed kunnen zijn en door onvoorziene marktontwikkelingen is ondernemer niet gehouden aan eerdere toezeggingen; voorts is met het sociaal plan ruimschoots voorzien in opvang van personele gevolgen. 

Lees meer

Uitspraak: Adviesrecht bij aanbesteding (1)

Moet de ondernemer van een openbaar vervoerbedrijf advies vragen aan de OR over een bieding op een vervoerconcessie, die zou kunnen leiden tot een belangrijke uitbreiding van werkzaamheden? (JAR 2001/235)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, het doen van een aanbesteding dient in dit geval gezien te worden als een adviesplichtig voorgenomen besluit. 

Lees meer