Jurisprudentie Enquêterecht en de ondernemingsraad inzake rechtvaardiging van enquete verzoek van de OR of centrale clientenraad. Lees de gerechterlijke uitspraken omtrent het enquêterecht.

Uitspraak: Verzoek enquête aangehouden (2)

Partijen verzoeken de OK (1) te bepalen dat de buitengewone AvA van ASMI met de voorgestelde agendapunten wordt verplaatst naar 15 oktober 2008 en (2) een terechtzitting vast te stellen ter behandeling van en uitspraak te doen over de verzochte onmiddellijke voorzieningen.  (ARO 2008/112; zie ook uitspraak ARO 2008/106)

Uitspraak Ondernemingskamer: De OK zal het verzoek van partijen toewijzen, en (1) als nadere datum waarop de bedoelde buitengewone AvA van ASMI moet plaats vinden, uiterlijk 22 oktober 2008 vaststellen. En (2) als datum waarop uiterlijk de in dat onderdeel bedoelde terechtzitting zal plaatsvinden en uitspraak wordt gedaan, 22 september 2008 vaststellen.

Lees meer

Uitspraak: Verzoek om enquête aangehouden

Hoe oordeelt de OK over het verzoek van eiser dat de AvA 21 mei 2008 moet beraadslagen en beslissen met terzijdestelling van de (stem)rechten van de door de Stichting sinds 14 mei 2008 gehouden preferente aandelen? (ARO 2008/106; zie ook vervolguitspraak ARO 2008/112)
Uitspraak Ondernemingskamer: De OK verbiedt de AvA van 21 mei 2008 besluiten te nemen over de door eiser aangedragen agendapunten. Anderzijds kan niet worden aanvaard dat eiser geruime tijd het recht wordt ontzegd besluitvorming door de AvA inzake die agendapunten tot stand te doen brengen en in het ongewisse moet verkeren over de vraag of de Stichting wel of niet gerechtigd is in die besluitvorming te participeren. Partijen zullen daarom uiterlijk op 23 juni 2008 moeten laten weten tot welk resultaat het voortgezet overleg heeft geleid.

Lees meer

Uitspraak: Twijfel aan juist beleid

Hoe oordeelt de OK op het verzoek van de vakbonden en de COR, de buitengewone AVA bij wijze van onmiddellijke voorziening te verbieden te besluiten tot opzeggen van het vertrouwen in de RvC, op de door aandeelhouders genoemde gronden? (JOR 2007/42 en ARO 2007/21)

Uitspraak Ondernemingskamer: Lettend op de als onstabiel en onzeker aan te merken toestand die bij Stork zal ontstaan als de AVA het vertrouwen in haar RvC zou opzeggen, alsmede gezien het belang ven een spoedige sanering en herstel van de goede verhoudingen binnen Stork, zal de OK de buitengewone AVA van 18 januari 2007 verbieden te stemmen over de voorstellen van aandeelhouders over het opzeggen van het vertrouwen in de RvC.

Lees meer

Uitspraak: Enqueteverzoek OR ontvankelijk

Is het verzoek van de OR om een onderzoek in te stellen naar het beleid van de ondernemer toewijsbaar? (17 november 2009 ARO 2009/179, 10 december 2009 ARO 2010/3, 7 april 2010 ARO 2010/55).

Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, de OR heeft op grond van artikel 2:346 onder c BW de bevoegdheid tot het doen van een dergelijk verzoek en de vertrouwensbreuk tussen directie en RvT dreigt er toe te leiden dat belangrijke besluiten die geen uitstel gedogen, niet kunnen worden genomen, wat een gegronde reden is om aan een juist beleid van de ondernemer te twijfelen.

Lees meer

Uitspraak: Enqueteverzoek Centrale Clientenraad ontvankelijk

Is het enquêteverzoek door de CCR (Centrale Cliëntenraad) voor een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken gerechtvaardigd? (ARO 2010/90 en JOR 2010/188).
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, vastgesteld moet worden dat van gezonde verhoudingen binnen Sherpa al geruime tijd geen sprake meer is en dat een herstel daarvan niet in het verschiet ligt. Nu een van de doeleinden van het enquêterecht is herstel van gezonde verhoudingen, is een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken noodzakelijk.

Lees meer