Jurisprudentie CAO en de OR. Uitspraken inzake hoogte beloning, overgang CAO, regeling werk-werkverkeer, afwijkende reiskostenvergoeding, afwijkende reisurenregeling en werktijdregeling in CAO

Uitspraak: Inzet vrijwilligers in strijd met CAO

Dient de ondernemer de uitvoering van het reorganisatiebesluit met bedoelde inzet van vrijwilligers te staken, omdat het in strijd is met de cao? (ECLI:NL:GHARL:2016:9561, Hoger Beroep vonnis Kantonrechter Utrecht, 08 juni 2016 (ECLI:NL:RBMNE:2016:3052). Uitspraak Hof: Het feit dat de ondernemer minder subsidie ontvangt brengt niet mede dat handhaving van de cao-bepaling over de inzet van vrijwilligers leidt tot gevolgen die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zouden zijn.

Lees meer

Uitspraak: Werktijdregeling in CAO

Heeft de OR instemmingsrecht bij een besluit tot overwerk op zon- en feestdagen als in de CAO de werktijdregeling inhoudelijk is geregeld? (ROR 1993/23)
Uitspraak Kantonrechter Amsterdam: Nee, de OR heeft geen instemmingsrecht omdat de CAO-regeling de ondernemer geen beslissingsruimte laat.

Lees meer

Uitspraak: Afwijkende reisurenregeling

Is de door de werkgever gehanteerde reisurenregeling strijdig met de CAO en mogen de vakbonden de WBP indachtig, een lijst van (ex)werknemers vorderen om te kunnen vaststellen aan wie alsnog reisuren moeten worden vergoed? (JAR 2008/83)

Lees meer

Uitspraak: Afwijkende reiskostenvergoeding

Kan werknemer aanspraak maken op de reiskostenvergoedingsregeling uit de CAO, terwijl met de OR een andere regeling is vastgesteld? (Rechtspraak voor Medezeggenschap 2007 afl. 12 blz. 11 e.v.)
Uitspraak Kantonrechter Groningen: Ja, de reiskostenvergoeding in de CAO is een arbeidsvoorwaarde waarvan door de werkgever niet ten nadele van de werknemer in de individuele arbeidsovereenkomst kan worden afgeweken. Dat de OR met de andere regeling heeft ingestemd, doet daaraan niet af.

Lees meer

Uitspraak: Regeling werk-werkverkeer (2)

Heeft de werkgever instemming van de OR verkregen waardoor in dit geval afwijking van de CAO mogelijk is? (JAR 2000/230)
Uitspraak Kantonrechter Zevenbergen: Nee, de ondernemer had niet zonder meer op notulen mogen afgaan om overeenstemming aan te nemen tussen de OR en de Nederlandse Bouw Unie over een tussentijdse afwijking van de CAO van een regeling vergoeding reistijden

Lees meer

Uitspraak: Regeling werk-werkverkeer (1)

Heeft de OR instemmingsrecht als in de Bijzondere Commissie is afgesproken dat een deel van de reistijd als arbeidstijd moet worden beschouwd en instemmingsrecht bij de vaststelling van welk deel van deze reistijd eventueel als arbeidstijd kan worden beschouwd?(niet gepubl. 20-01-1999)

Lees meer

Uitspraak: Overgang CAO

Heeft de OR instemmingsrecht bij de overgang van de ene naar de andere CAO omdat dit een wijziging van het arbeidsvoorwaardenregime inhoudt?(ROR 1995/26)
Uitspraak Kantonrechter Amsterdam: Nee, de OR heeft geen instemmingsrecht ten aanzien van de in de CAO vastgelegde arbeidsvoorwaarden. De ondernemer kan overigens alleen met instemming van de CAO-partijen de CAO wijzigen of intrekken. (art. 27 lid 3 WOR)

Lees meer

Uitspraak: Hoogte beloning

Heeft de OR instemmingsrecht als de reflexwerking van de cao-loonsverhoging wordt afgeschaft voor het niet-cao-personeel binnen de onderneming? (JAR 1994/265)
Uitspraak Rechtbank Middelburg: Nee, want het gaat niet om de wijziging van het beloningssysteem omdat de hoogte van de beloning zelf in het geding is. (art. 27 lid 1 sub c WOR; vóór maart 1998: lid 1 sub d)

Lees meer