Jurisprudentie beloning en functiewaardering m.b.t. arbeidsmarkttoeslag, beloningssytemen, bonusregeling, individueel aanbod loon, optieregeling, loon in natura, salarisverhoging deel personeel en wijziging variabele toeslag.

Uitspraak: Wijziging variabele toeslag

Heeft de OR instemmingsrecht over de wijziging van de ORT (onregelmatigheidstoeslag)? (Rol nr. LPL. 138, 11 juni 2008)
Uitspraak Bedrijfscommissie voor de Overheid: Nee, hoewel de ORT van invloed is op de beloning van de medewerkers en een wijziging daarop een wijziging van het beloningssysteem betreft, is door de instemming van het GO met de inpassing van het Harmonisatieakkoord in de rechtspositieregeling, artikel 27 lid 3 van toepassing.

Lees meer

Uitspraak: Verhoging ondergrens bonus

Heeft de OR het instemmingsrecht over de verhoging van de ondergrens, om in aanmerking te komen voor bonus? (LJN: BJ1417, vervolg van Ktr ’s-Gravenhage (Voorzieningenrechter) 1 december 2008 JAR 2009/6 en Rechtspraak voor Medezeggenschap 2009 afl. 4 blz. 13 e.v.)
Uitspraak Gerechtshof Den Haag: Nee, dat de CAO bepaalt dat de ondernemer de door hem vast te stellen targets tevoren met de OR moet bespreken is - bij gebreke van onderbouwing van het tegendeel, welke ontbreekt - geen aanwijzing dat ook sprake moet zijn van instemming door de OR op dat punt. De ondernemer heeft voldoende gemotiveerd aangegeven dat hij met het verhogen van de ondergrens niet anders heeft beoogd dan het verhogen van de verkoopinspanningen door de werknemers op dat punt. De OR heeft onvoldoende onderbouwd dat de ondernemer wijziging wilde brengen in de onderlinge rangorde van functies/beloning.

Lees meer

Uitspraak: Verhogen drempel bonusregeling

Heeft de OR instemmingsrecht als de ondernemer het percentage van de te behalen target verhoogt om in aanmerking te komen voor de bonusregeling? (JAR 2009/6 en Rechtspraak voor Medezeggenschap 2009 afl. 4 blz. 13 e.v.)
Uitspraak Kantonrechter Den Haag: Nee, de wijziging heeft niet betrekking op de systematiek van de regeling, maar op de hoogte van de beloning van de werknemers en die geldt als primaire arbeidsvoorwaarde en is aan het instemmingsrecht van de OR onttrokken.

Lees meer

Uitspraak: Vaststellen plafond bij loonronde

Is het vaststellen van de hoogte van het plafond bij een loonronde aan te merken als een besluit tot vaststelling of wijziging van een beloningssysteem? (JAR 1996/23)
Uitspraak Kantonrechter Amsterdam: Nee, omdat de ondernemer al de bevoegdheid had om de hoogte van plafond vast te stellen is het geen besluit tot wijzigen of vaststellen van een beloningssysteem en heeft de OR geen instemmingsrecht. (art. 27 lid 1 sub c WOR; vóór maart 1998: lid 1 sub d)

Lees meer

Uitspraak: Salarisverhoging deel personeel

Is een tijdelijke salarisverhoging voor een klein deel van het personeel een wijziging van het beloningssysteem waarover de OR instemmingsrecht heeft? (NJ 1992, 223)
Uitspraak Rechtbank Den Haag: Ja, het gaat om een verhoging voor een jaar voor een groep personeelsleden. Het is een groep want het gaat om alle personeel van een bepaalde afdeling. Door de wijziging van de beloning voor deze groep wijzigt de onderlinge rangorde van de verschillende functiegroepen. Dit is een wijziging van het beloningssysteem. ( art. 27 lid 1 onder c WOR; vóór maart 1998: lid 1 onder d)

Lees meer

Uitspraak: Loon in natura

Is een gratis-krant-regeling te beschouwen als een beloningsregeling in de zin van art. 27 lid 1 WOR en heeft de OR daarom instemmingsrecht? (SR 1998-1)
Uitspraak Kantonrechter Deventer: Nee, de gratis krant is een faciliteit en geen loon. De afschaffing is daarom geen wijziging van het beloningsregeling en de OR heeft geen instemmingsrecht. (art. 27 lid 1 sub c WOR (vóór maart 1998: lid 1 sub d); art. 7: 617 BW)

Lees meer

Uitspraak: Instemmingsrecht optieregeling

Is het besluit om het management de mogelijkheid te geven om bepaalde medewerkers aandelenopties toe te kennen instemmingsplichtig omdat er sprake is van de vaststelling van een beloningssysteem?(Kantonrechter JAR 2002/56 & Gerechtshof JAR 2002/187)
Uitspraak Gerechtshof Den Bosch: Ja, er is sprake van een voldoende omlijnde personeelsgroep en de kern van de regeling is dat aan deze groep toekenning van een beloningsmogelijkheid wordt gegeven.

Lees meer

Uitspraak: Individueel aanbod loon (1b)

1) Is een aanbod van vaste beloning een instemmingsplichtig besluit? 2) Als er sprake is van een instemmingsplichtig besluit en er geen vervangende instemming is verleend, is de ondernemer dan gehouden aan het terugdraaien van de gevolgen van het nietige besluit? (Nnb)

Lees meer

Uitspraak: Individueel aanbod loon (1a)

Is het aanbod van omzetting van een variabele naar een vaste beloning aan individuele personeelsleden een instemmingsplichtig besluit? (JAR 2004/207)

Lees meer

Uitspraak: Drempel in bonusregeling

Is sprake van ongeoorloofd onderscheid tussen voltijders en parttimers bij de bepaling van de hoogte van de bonus door de drempel niet evenredig toe te passen? (Rechtspraak voor Medezeggenschap 2007 afl. 12 blz. 13 e.v.)

Lees meer

Uitspraak: Bonusregeling (3)

Is de bonusregeling van individuele strekking, een primaire arbeidsvoorwaarde en sowieso niet onder te brengen onder de limitatieve opsomming van artikel 27 lid 1 WOR?

Lees meer

Uitspraak: Bonusregeling (2)

Is de OR ten onrechte niet om instemming gevraagd bij de wijziging van de bonusregeling omdat hier volgens de ondernemer sprake is van een primaire arbeidsvoorwaarde die variabel wordt toegepast en de wijziging de hoogte en de berekeningssystematiek regelt hetgeen niet onder het instemmingsrecht valt?

Lees meer

Uitspraak: Bonusregeling (1)

Zijn de individuele afspraken met een aantal werknemers over het toekennen van een bonus bij het behalen van onderling verschillende targets te beschouwen als een beloningsregeling?(

Lees meer

Uitspraak: Begrip beloningssystemen

Zijn onderdelen van een presentatie van richtlijnen voor beloning, instemmingsplichtige besluiten of is slechts sprake van bepaling van de hoogte van de beloning?

Lees meer

Uitspraak: Arbeidsmarkttoeslag

Is het toekennen van een arbeidsmarkttoeslag aan een bepaalde groep werknemers een instemmingsplichtig besluit? (JAR 1994/180)

Lees meer