Jurisprudentie voor de OR-achterban m.b.t. informatieverstrekking van de OR en uitspraken over onterechte betrokkenheid van de ondernemingsraad in conflictsituaties. Bekijk de rechterlijke uitspraken m.b.t. tot medezeggenschap en OR-werk
 

Uitspraak: OR onterecht bij individueel conflict betrokken

Kan de werkgever in een ontbindingsverzoek vanwege verstoorde arbeidsrelatie onder meer aanvoeren dat dit breed in de organisatie wordt erkend getuige de notulen van een OV-vergadering, waarin ook de OR samenwerking met betreffende werknemer niet langer mogelijk acht? (LJN: BV1761)

Lees meer

Uitspraak: moet OR informatie verstrekken?

Is de OR verplicht de door de achterban gevraagde informatie te verstrekken c.q. bekend te maken in de onderneming? (Rol nr. RP 147 en Rechtspraak voor Medezeggenschap 2010 afl. 12 blz. 3 e.v.)

Lees meer